Hotărârea nr. 52/2003

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA POIENII NR. 37; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 162/2003, PRI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 52

din data de 24 februrie 2003

 


Obiect: concesionarea  prin licitaţie publică a terenului  situat în Braşov, Calea Poienii nr. 37;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr. ad. 162/2003, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Poienii nr. 37;
Având în vedere prevederile art. 10 şi art. 14, din Legea nr. 50/1991, republicată,  modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, Legea nr. 114/1996, republicată, Legea nr. 219/1998; H.G. nr. 216/1999 şi art. 125, alin. 2 din Legea nr. 215/2001;
In temeiul art. 38, lit. f  şi h,  precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale    nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea  prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Poienii nr. 37, înscris  în   C.F. nr. 9825, cu nr. top. 2119/5, în suprafaţă de 300,87 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român.

 Art. 2. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este pentru construirea unui apartament, conform C.U. nr. 31/2003.

 Art. 3.  Limita minimă a preţului concesiunii de la care se va porni licitaţia (taxa de concesiune, redevenţa) este de 0,8 USD/m.p./an x 25 ani = 20 USD/m.p.
 Preţul concesiunii (taxa de concesiune, redevenţa) va fi exprimat în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

 Art. 4.  Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.