Hotărârea nr. 519/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 22, ÎN VEDEREA REALIZARII A DOUA ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIAR VISU ANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003, ANALIZÂ

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 519

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  concesionarea terenurilor situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, în  vederea realizării a  două accese din exterior, beneficiar VISU ANA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 11.838/2003, prin care se propune concesionarea terenurilor situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor situate în Braşov, str. 13 Decembrie nr.  22,  identificate  prin  C.F. nr.  28082  cu  nr. top.  9101/2-9102/1 în 1/1/1/1/1/2/11 suprafaţă  de  1,05 m.p.  şi  cu nr. top. 9101/2-9102/1,  în  suprafaţă  de 1,05  m.p.,  aparţinând  1/1/1/1/1/2/14 domeniului privat al Statului Român, către VISU ANA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.


 Art. 4.  Destinaţia terenurilor conform C.U. 2151/2003 este pentru creare accese directe din exterior la imobilul înscris în C.F. 31254 cu nr.top.  9101/2-9102/1/XXVI.
                                           2

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.