Hotărârea nr. 518/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE VLAD IOAN AUREL SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 11.637/2003 A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU,

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 518

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect: aprobarea unui schimb de terenuri între Vlad Ioan Aurel şi Statul Român;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 11.637/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Vlad Ioan Aurel şi Statul Român;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 


H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Articol  Unic.   Nu se aprobă  schimbul de terenuri între Vlad Ioan Aurel şi Statul Român, propus prin raportul de specialitate nr. 11.637/2003 al Serviciului Public Patrimoniu.