Hotărârea nr. 517/2003

OBIECT: ÎNCHIRIERE 12 M.P. ÎN HALA AGROALIMENTARA DIN PIATA STAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 13.505/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI PUBL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 517

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:  închiriere 12 m.p. în hala agroalimentară din piaţa Star;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 13.505/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Public Patrimoniu, Serviciul Administrare Pieţe şi Platforme Comerciale, privind închirierea a 12 m.p. în  hala agroalimentară din piaţa Star,
 În temeiul art. 38, alin. (2), lit.  f,  g  şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 ani, a terenului din hala agroalimentară din piaţa Star, în suprafaţă totală de 12 m.p., identificat conform schiţei anexate, în vederea amplasării unei construcţii provizorii destinată comercializării produselor alimentare şi agroalimentare.


 Art. 2. Construcţia provizorie se va amenaja de către agentul economic declarat câştigător în urma licitaţiei publice, organizată conform art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, modificată şi completată de Legea nr. 453/2001.


 Art. 3. Preţul de pornire al licitaţiei publice este 6 Euro/m.p./lună conform prevederilor H.C.L. nr. 287/2002.


 Art. 4.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.