Hotărârea nr. 516/2003

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND DESFASURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI PERMANENTE SI SEZONIERE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 14.363 D

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  516

din data de 15 decembrie 2003


 Obiect: aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 14.363 din 12 decembrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Administrare Drumuri Publice - Zone Verzi din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, referitor la Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003,  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi Legea nr. 189/1998,  privind finanţele publice locale,
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  i din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. Se aprobă lista cu locurile de aşteptae pentru taxi (STAŢII TAXI) prezentată în Anexa   nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Se aprobă taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim taxi = 200.000 lei.

 Art. 4. Se aprobă taxa pentru eliberarea autorizaţiilor taxi permanente = 150.000 lei.

 Art. 5. Taxele speciale instituite conform prezentei hotărîri, constituie venituri cu destinaţie specială a bugetului local şi vor fi utilizate pentru siguranţa circulaţiei.

 Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.