Hotărârea nr. 515/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 SI ALIN. 4 AL ART. 2 DIN H.C.L. NR. 34/2003, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 166/2003 SI H.C.L. NR. 370/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNER

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 515

din data de 15 decembrie 2003


 Obiect:  modificarea art. 1 şi alin. 4 al art. 2 din H.C.L.  nr. 34/2003, republicată  conform  H.C.L. nr. 166/2003 şi H.C.L. nr. 370/2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 13.149/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune modificarea art. 1 şi alin. 4 al art. 2 din H.C.L.  nr. 34/2003, republicată conform H.C.L. nr. 166/2003 şi H.C.L. nr. 370/2003,
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, Certificatul de moştenitor suplimentar nr. 41/2003 eliberat de Notar Public Comşa  Dumitru;
 În temeiul art. 38, lit.  f, art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 şi alin. 4 al art. 2 din H.C.L. nr. 34/2003 republicată conform H.C.L. nr. 166/2003 şi H.C.L. nr. 370/2003, astfel:

 "- Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Victoria şi Târnoveanu Constantin, Voicu Floarea, Tecău Daniela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheroghe şi Paraschiv Ioan asupra imobilelor garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 construite în baza A.C. nr. 46/1976.

 - nr. top. 7586/1/1/7 în suprafaţă de 19,50 m.p., către Ponea Victoria şi Târnoveanu Constantin."

 Art. 2.   H.C.L. nr. 34/2003 republicată conform H.C.L. nr. 166/2003 şi  H.C.L.  nr. 370/2003, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre, va fi republicată.

 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 34/2003

republicată conform H.C.L. nr. 166/2003, conform H.C.L. nr. 370/2003 şi conform H.C.L. nr. 515 din 15 decembrie 2003

 

Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41, către Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Dumitru, Voicu Florea, Tecău Dorinela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu     Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheorghe şi Paraschiv Ioan;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.770/2002, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41;
Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
In temeiul H.C.L. nr. 21/2000;
Având în vedere art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Călin Ioan, Dumitru Constandin, Blendea Gheorghe, Ponea Victoria şi Târnoveanu Constantin, Voicu Floarea, Tecău Daniela, Enache Victor, Paraschiv Gheorghe, Mititelu Constantin şi Georgeta, Găină Nicolae, Radu Gheroghe şi Paraschiv Ioan asupra imobilelor garaje situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 construite în baza A.C. nr. 46/1976.

Art.1.1 Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnelor Joitescu Eugenia, Baier Iuliana, Tarmigan Liliana Laura şi Tarmigan Viorica asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, B-dul Saturn    nr. 41.

Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, B-dul Saturn nr. 41 ce se vor înscrie în C.F. nr. 31.280 cu:
- nr.top. 7586/1/1/1 în suprafaţă de 19,50 mp către Călin Ioan;
- nr.top. 7586/1/1/5 în suprafaţă de 19,50 mp către Dumitru Constandin;
- nr.top. 7586/1/1/6 în suprafaţă de 19,50 mp către Blendea Gheorghe;
- nr. top. 7586/1/1/7 în suprafaţă de 19,50 m.p. către Ponea Victoria şi Târnoveanu Constantin
- nr.top. 7586/1/1/8 în suprafaţă de 19,50 mp către Voicu Floarea şi Tecău Dorinela;
- nr.top. 7586/1/1/9 în suprafaţă de 19,50 mp către Enache Victor;
- nr.top. 7586/1/1/10 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Gheorghe;
- nr.top. 7586/1/1/11 în suprafaţă de 19,50 mp către Mititelu Constantin şi Georgeta;
- nr.top. 7586/1/1/12 în suprafaţă de 19,50 mp către Găină Nicolae;
- nr.top. 7586/1/1/13 în suprafaţă de 19,50 mp către Radu Gheorghe;
- nr.top. 75861/1/15 în suprafaţă de 19,50 mp către Paraschiv Ioan;


 Art. 2.1.  - nr.top. 7586/1/1/4, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Joitescu Eugenia,
   - nr.top. 7586/1/1/14, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Baier Iuliana,
  - nr.top. 7586/1/1/16, în suprafaţă de 19,50 m.p. către Tarmigan Liliana Laura      şi Tarmigan Viorica".


Art. 3.  Se înscrie dreptul de servitute de terecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea numerelor top. 7586/1/1/1 - 7586/1/1/16 ca fonduri dominante asupra nr. top. 7586/2/d/1 ca fond servant.


Art. 4.  Concesionara terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.


Art. 5.  Preţul terenurilor aferente garajelor menţionate la art. 2, determinat în condiţii de piaţă, este de 25 U.S.D./mp, revenind o redevenţă anuală de 1 U.S.D./mp ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii.


Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.