Hotărârea nr. 514/2003

OBIECT: MODIFCAREA ART. 1 SI ALIN. 3 AL ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 155/2003, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 372/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; A

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 514

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:  modifcarea art. 1 şi alin. 3 al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 155/2003,  republicată conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 372/2003;

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 4835/2003 a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune modificarea art. 1 şi alin. 3 al art. 2 din H.C.L. nr. 155/2003, republicată conform H.C.L. nr. 372/2003;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea  nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi Certificatul de moştenitor nr. 116/17 octombrie 2003 eliberat de Notar Public Popa Ioan;
 În temeiul art. 38, lit.  f, art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 şi alin. 3 al art. 2 din H.C.L. nr. 155/2003, republicată conform H.C.L. nr. 372/2003, astfel:
 "- Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Neamţu Erika Herta, Tănase Cornelia, Moraru Camelia, Dudău Dorin şi Tănăselea Nicolae asupra imobilelor garaje situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57, construite în baza A.C. nr. 30/1968,  A.C.   nr. 187/1968, A.C. nr. 260/1968 şi A.C. nr. 2/1970.

 - nr.top. 7470/24/5 în suprafaţă de 21,60 m.p. către Dudău Dorin."

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2003, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr.  372/2003, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre,  va fi republicată.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 155/2003

republicată conform H.C.L. nr. 372/2003, republicată conform H.C.L. nr. 514 din 15 decembrie 2003


 Obiect:  concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea  Bucureşti nr.57, către Neamţu Erika Herta,Tănase  Cornelia, Moraru Camelia, Dudău Constantin  şi  Tănăsele Nicolae;

 Consiliul Local al Municipiului  Brasov,  întrunit în sedinţă la data de 24 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.842/2003,  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti  nr. 57;
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art.14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi H.C.L. nr. 21/2000;
 În temeiul art.38, lit.  f si art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al doamnei Blejan Marinela asupra imobilului-garaj situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57.

 Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti ce se vor înscrie în C.F. nr. 25315 Braşov cu :
 -  nr. top. 7470/24/1,  în  suprafaţă de 21,60 m.p. către Neamţu Erika Herta;
 -  nr. top. 7470/24/3,  în suprafaţă de 21,60 m.p. către Tănase Cornelia si Moraru Camelia, în  cote indivize conform C.M. nr. 8/2003;
 - nr. top. 7470/24/5 în suprafaţă de 21,60 m.p. către Dudău Dorin,
 -  nr. top. 7470/24/6, în suprafaţă de 21,60 mp către Tănăsele Nicolae,
 - nr.top. 7470/24/2, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Blejan Marinela.

 Art. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Vasiliu Vasile este de 5,00 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 5,00 USD/mp: 25 ani = 0,20 USD/mp.

 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.