Hotărârea nr. 513/2003

OBIECT: PLATA SUMEI DE 3.250.000 LEI CATRE DOAMNA CONSTANTIN MARIANA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA MONTARII APOMETRELOR LA LOCUINTA SOCIALA ATRIBUITA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂ

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 513

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  plata sumei de 3.250.000 lei către doamna Constantin Mariana  reprezentând   contravaloarea  montării  apometrelor la  locuinţa socială atribuită;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 12.164/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind plata sumei de 3.250.000 lei către doamna Constantin Mariana, reprezentând contravaloarea montării unor apometre la locuinţa socială atribuită;
 Având în vedere acordul Comisiei de monitorizare, coordonare şi control exprimat în şedinţa din data de 20 noiembrie 2003;
 În temeiul art. 38,  lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă plata sumei de 3.250.000 lei din cap. 63 -  titlul cheltuieli materiale - către doamna CONSTANTIN MARIANA din Braşov, str. Vişinului nr. 3, bl. 8 P, sc. A, ap. 5, reprezentând contravaloarea montării apometrelor la locuinţa socială, proprietatea Municipiului Braşov.


 Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.