Hotărârea nr. 512/2003

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 286/1999 - REPUBLICATA CONFORM ADRESEI NR.8.862/2003 FORMULATA DE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 5 DECEMBRIE 2003;ANALIZÂ

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 512

din data de 15 decembrie 2003

 


Obiect: modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 286/1999 - republicată conform  adresei nr.8.862/2003 formulată de Regia Autonomă de Transport Braşov;


Consiliul local al Municipiului Braşov  întrunit în şedinţă la data de  5 decembrie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 8.862/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare Evidenţă Valorificare Imobile  din cadrul Serviciului Public Patrimoniu privind: modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr.  286/1999 - republicată conform adresei nr. 8.862/2003 formulată de Regia Autonomă de Transport Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 şi H.G. nr. 548/1999;
In temeiul art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1 Se aprobă revocarea următoarelor poziţii incluse în anexa la H.C.L. nr. 286/1999 - republicată:
- pagina nr. 232 - capitolul "H" - poziţia 66 - Denumire bun: "R.A.T.  Sediu" - Adresa: str. Hărmanului nr. 49 (bunul este înscris la poziţia nr. 5.866 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002);
- pagina 108 - capitolul "F" - poziţia 578 - Denumire bun: "Cablu subteran de alimentare cu CC linia Steagul Roşu - Bartolomeu Centru C 22 şi 23" (bunul este înscris la poziţia nr. 2.480 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002).

Art. 2.  Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 286/1999 - republicată, prin înscrierea ca bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, următoarele:

Nr.
 crt Codul de clasificare Denumirea bunului  Elemente de identificare  Anul dobândirii sau
al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia  juridică

                                                                                                                                                                    - lei - 
             actuală
1.             1.6.3.2         Imprejmuire gard şi plasă Se află pe str. Verii nr. 3, împrejmuind Substaţia de redresare nr. 1.
Nr.inv. = 12002019 1959 454.792 
2.  1.8.13. Staţie de pompare ape uzate - Transbus Braşov Cuva din benton armat cu două compartimente şi construcţie subterană din zidărie din cărămidă cu planşeu din beton armat, suprafaţa = 25 mp, înălţime 4,5 mp. Nr.inventar 12002037 1969 11621365 Dec. C.P. 393/77
3.  1.8.13. Canalizare pluvială în exterior - Transbus Braşov Tub ovoidal 750 x 500, lungime 550 ml/Nr.inv. 12002039 1969 29502545 Dec. C.P. 393/77
4. 1.8.13 Canalizare manajeră în exterior - Transbus Braşov Tub circular beton cu capacitate 200, camari de vizitare ape uzate, conducte de oţel 114 x 8 = 107 m, conductă azbociment 1100 = 475 m
Nr. Inventar 12002038 1969 396560 Dec. C.P. 393/77


Nr.
 crt Codul
de clasi-ficare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoarea de inventar
 - lei - Situaţia  juridică
 actuală
5. 1.813. Branşament apă rece - camin familişti Aleea Constructorilor
 nr. 10 Teava din oţel Nr. Inventar 12002064 1974 1124467 Dec. C.P. 393/77
6. 1.8.13. Racord canalizare - cămin familişti
Aleea Constructorilor
nr. 10 Tub din beton nr. de inventar 12002065 1974 1400999 Dec. C.P. 393/77
7. 1.8.13. Racord canalizare - cămin familişti Aleea Constructorilor
nr.  20 Tub din beton cu 3 cămine de scurgere
Nr.de inventar 12002094 1977 1256081 Dec. C.P. 393/77
8. 1.8.13. Branşament apă în cămin de oţel - cămin familişti Aleea Constructorilor
 nr. 10 Conductă oţel galvanizată cu cămin şi apometru
nr.de inventar 12002093 1977 426291  Dec. C.P. 393/77
9. 1.7.1.3. Instalaţie de
Protecţie a reţelei de contact Eclatoare montate pe un număr de 56 stâlpi susţinere reţea contact troleibuze şi tramvaie, cu scop de proiecţie împotriva descărcărilor electrice
 atmosferice 2001 680.973.357 Administrare R.A.T.BV.


Art.  3.  Se aprobă modificarea valorii de inventar a următoarelor bunuri incluse în anexa la H.C.L. nr. 286/1999 - republicată:
  Capitolul "F"/pagina 85/ poziţia 39 / se modifică "valoarea de inventar" din 474.032.430 lei în 479.417.438 lei (poziţia 1941 din Anexa 2 la H.G. nr. 972/2002);
  Capitolul "F" / pagina 88 / poziţia 74 / se modifică "Valoarea de inventar" din 45.043.410 lei în 37.833.709 lei (poziţia 1976 din Anexa 2 la H.G. nr. 972/2002);
  Capitolul "F" / pagina 108 / poziţia 579 / se modifică "valoarea de inventar" din 354.012.289 lei în 355.959.907 lei (poziţia 2481 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002);
  Capitolul "F" / pagina 107 /poziţia 557 / se modifică "valoarea de inventar" din 655.508 lei în 655.568 lei (poziţia 2459 din anexa 2 la H.G. nr. 972/2002);
  Capitolul "D" / pagina 66 / poziţia 104 / se modifică "valoarea de inventar" din 240.912.747 lei în 396.779.105 lei (poziţia 1360 din Anexa 2 la H.G. nr. 972/2002).

Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

****Republicată conform H.C.L. nr. 215 din 25 februarie 2008