Hotărârea nr. 511/2003

OBIECT: REAMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC A CONSTRUCTIILOR PROVIZORII APARTINÂND S.C. AXINIA COM S.R.L. SI S.C. CILIOS S.R.L., DEZAFECTATE DIN ZONA BAZARULUI HIDROMECANICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DEC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 511

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  reamplasarea pe domeniul public a construcţiilor provizorii aparţinând S.C. Axinia Com S.R.L. şi S.C. Cilos S.R.L., dezafectate din zona bazarului  Hidromecanica;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 12.675 din 18 noiembrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind reamplasarea pe domeniul public a construcţiilor provizorii aparţinând  S.C. Axinia Com S.R.L. şi S.C. Cilos S.R.L., dezafectate din zona bazarului Hidromecanica;
 Având în vedere Sentinţa civilă nr. 2685/C/18 iunie 2003 pronunţată de Tribunalul Braşov, Decizia nr. 993/R/2003 pronunţată de Curtea de Apel Braşov şi prevederile Legii  nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea  nr.  453/2001,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se aprobă reamplasarea pe domeniul public a construcţiilor provizorii dezafectate din zona bazarului Hidromecanica aparţinând S.C. Axinia Com S.R.L. şi S.C. Cilos S.R.L. pe terenurile situate la intersecţia străzilor Venus şi Apollo, respectiv Aleea Magnoliei nr. 3, identificate conform C.U. nr. 5.295/2002 şi C.U. nr. 4.408/2002, însoţite de planurile de situaţie vizate spre neschimbare de Direcţia Arhitectură Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 Art. 2.  Se aprobă încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere nr. 279/1999 şi   nr. 39/1995, încheiate între Municipiul Braşov şi S.C. Axinia Com S.R.L., respectiv S.C. Cilos S.R.L., având ca obiect modificarea adresei terenurilor aferente construcţiilor, pe amplasamentele aprobate conform art. 1.

 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.