Hotărârea nr. 510/2003

OBIECT:: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 441 DIN 27 OCTOMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 11.336/2003, PRIN CARE S

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 510

din data de 15 decembrie 2003

 

 

 Obiect::  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441  din  27 octombrie 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 11.336/2003, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 441 din 27 octombrie 2003;
 Având în vedere prevederile art. 494 din Codul Civil şi art. 11.1, cap. 11 din Contractul  nr. 78/2002,
 În  temeiul art. 38, lit.  f  din Legea Administraţiei  Publice  Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 441 din 27 octombrie 2003 astfel:
 "Art. 1.1, cap.1 din Contractul nr. 78/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi  S.C. OANCEA S.R.L., se modifică şi va avea următorul conţinut:
 Obiectul contractului îl constituie concesionarea terenului în suprafaţă de 2.240 m.p. din terenul înscris în C.F. nr. 6863, cu nr.top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/7 către S.C. OANCEA S.R.L."

 Art. 2.  Se aprobă completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 441 din 27 octombrie 2003 astfel:
 "Durata concesiunii este de 25 ani".

 Art. 3.  Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 441 din 27 octombrie 2003, care  va avea următorul cuprins:
 "Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu să încheie actul adiţional la contractul  nr. 78/2002, conform prezentei hotărâri". 

 Art. 4. Hotărârea Consiliului Local  nr. 441 din 27 octombrie 2003, modificată şi completată conform art. 1, 2  şi 3  din prezenta hotărâre, va fi republicată.

 Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

 

 

 

 

 

 


 Obiect:  modificarea clauzelor contractuale din contractul nr. 78/2002, încheiat
    între Municipiul Braşov şi S.C. OANCIA S.R.L.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 octombrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 11.336 din 13 octombrie 2003, a Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea  clauzelor contractuale din contractul nr.  78/2002, încheiat între Municipiul Braşov  şi  S.C. OANCIA S.R.L.;
 Având în vedere  prevederile art. 494 din  Codul Civil şi art. 11.1., cap. 11 din contractul          nr. 78/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f   din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Art. 1.1, cap. 1 din Contractul nr. 78/2002, încheiat între Municipiul Braşov şi           S.C. OANCEA S.R.L., se modifică şi va avea următorul conţinut:
 Obiectul contractului îl constituie concesionarea terenului în suprafaţă de 2.240 m.p. din terenul înscris în C.F. nr. 6863, cu nr. top. 3168/1/2/2/1/1/1/1/1/7, către S.C. OANCEA S.R.L.

 Art.  2.  Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 91,39 USD/m.p., ceea ce conduce la o redevenţă anuală de 3,65 USD/m.p. plătibilă în lei la cursul zilei în funcţie de paritatea ROL/USD comunicat de B.N.R.
 Durata concesiunii este de 25 de ani.

 Art. 3.  Documentaţia de dezmembrare a terenului menţionat la art. 1 va fi avizată de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi se va întocmi pe cheltuiala S.C. OANCIA S.R.L.

 Art. 4.  Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu să încheie actul adiţional la Contractul  nr. 78/2002, conform prezentei hotărâri.

 Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.