Hotărârea nr. 51/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA PRUND" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; AN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 51

din data de 24 februarie 2003

 


Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund" Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr.  1.094 din 13 februarie 2003 şi raportul de specialitate nr. ad. 1.094 din 13 februarie 2003 ale Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Tehnic - Administrativ, prin care se propune aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund";
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice şi ale H.C.L. nr. 287/2002;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund", cu condiţia încadrării în alocaţia bugetară de 1,8 miliarde lei.


 Art. 2.  Serviciul  Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.