Hotărârea nr. 509/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 161 DIN 24 APRILIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 10.694/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 509

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:   modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 24 aprilie 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. ad. 10.694/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 24 aprilie 2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 şi Certificatul de Urbanism nr. 5998/2003 eliberat de Direcţia Arhitectură Urbanism,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi  art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 161 din 24 aprilie 2003, care  astfel devine:

 "Art. 3. Se aprobă reamplasarea chioşcului cu destinaţia de spaţiu comercial al  S.C. Turkmen S.R.L. de  pe Calea Bucureşti nr. 99 A, pe str. Carpaţi intersecţie cu str. Alexandru cel Bun, în conformitate cu C.U. nr. 5998/2003".


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local  nr. 161 din 24 aprilie 2003, astfel modificată, va fi republicată.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 161 din 24 aprilie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 509 din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99, în vederea  extinderii construcţiilor existente, beneficiară S.C. MADISON COMPANY SRL  şi reamplasarea chioşcului S.C. TURKMEN SRL de pe Calea Bucureşti nr. 99A pe Str. Alexandru cel Bun – Şcoala Auto “Transilvania”;

 

  Consiliul Local al Mun.icipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.945/2002/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99 şi reamplasarea chioşcului S.C. Turkmen SRL;
 Având în vedere prevederile art. 12,  lit. e şi art. 14 din Legea nr. nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 privind autorizarea executărilor de construcţii, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor) şi C.U. nr. 1637/2003 eliberat de D.A.U.;
 În temeiul art.38,  lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice necesare încheierii contractului de concesiune cu S.C. Madison Company SRL, referitor la extinderea construcţiilor existente situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99.

 Art. 2. Documentaţiile tehnico-economice întocmite conform art. 1 vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

 Art. 3. Se aprobă reamplasarea chioşcului cu destinaţia de spaţiu comercial al S.C. Turkmen S.R.L. de  pe Calea Bucureşti nr. 99 A, pe str. Carpaţi intersecţie cu str. Alexandru cel Bun, în conformitate cu C.U. nr. 5998/2003.


 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.