Hotărârea nr. 508/2003

OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE TATULEA VIOREL SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 14.339/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITAT

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 508

din data de 15 decembrie 2003

 


 Obiect:  aprobarea unui schimb de terenuri între TATULEA VIOREL şi Municipiul Braşov;
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15  decembrie  2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 14.339/2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între domnul Tatulea Viorel şi Municipiul Braşov,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă schimbul între următoarele terenuri amplasate pe:

 - str. Argintului - C.F. nr. 4648 cu nr.top. 9394/1/2/1/1/1    -    917,43 m.p.,
 - str. Argintului - C.F. nr. 4648 cu nr.top. 9394/1/2/1/1/2/2    - 2241,72 m.p.,
 - str. Argintului - C.F. nr. 4648 cu nr.top. 9394/1/2/1/1/2/1    -  1124,39 m.p.
 - str. Poiana Soarelui - Poiana Braşov - C.F. nr. 22278 cu nr.top. 14214/3/1         -    894,48 m.p.
 - Poiana Braşov - C.F. nr. 19144 cu nr.top. 14223/10/3/3       -    100 m.p.,
toate deţinute în proprietate de domnul TATULEA VIOREL şi terenurile situate în Poiana Braşov:
 - C.F. nr. 24316 cu nr.top. 14223/15/2/43      -  1248,12 m.p.,
 - C.F. nr. 24750 cu nr.top. 14223/15/2/42/1       -    801,36 m.p.,
 ambele în proprietatea Statului Român.

 Art. 2.   Terenurile înscrise în C.F. nr. 4648 cu nr.top. 9394/1/2/1/1/1, C.F. nr. 4648 cu  nr.  top.  9394/1/2/1/1/2/2, C.F. nr. 4648 cu nr.  top.  9394/1/2/1/1/2/1, C.F. nr. 22278 cu  nr. top. 14214/3/1, C.F. nr. 19144 cu nr. top. 14223/10/3/3 vor trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar terenurile înscrise în C.F. nr. 24316 cu nr. top. 14223/15/2/43 şi C.F. nr. 24750 cu  nr. top. 14223/15/2/42/1, vor trece în proprietatea domnului Tatulea Viorel, ca urmare a schimbului menţionat la art. 1.
 
 Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte "Documentaţia tehnică, topografică şi de evaluare" întocmită de ing. Cătană Marilena privind identificarea şi evaluarea terenurilor menţionate la art. 1.

 Art. 4. Se mandatează Serviciul Public Patrimoniu să semneze actul autentic de schimb menţionat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.