Hotărârea nr. 507/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA PRUND"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 507

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  obiectivului  de investiţii "Amenajare Piaţa Prund";


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 14.019 din 4 decembrie 2003 şi raportul de specialitate ale Biroului Promovare şi Urmărire Investiţii din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici conform Studiului de fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund";
 În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 287/2002,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 51 din 24 februarie 2003 care va avea următorul conţinut:
 "Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund";
 - valoare totală: 75.332 EURO sau 2.485.956.000 lei (valori la cursul leu/EURO = 33.000 lei/EURO), din care:
 - C + M: 52471 EURO sau 1.731.543.956.000 lei (valori la cursul leu/EURO = 33.000 lei/EURO) şi
 - durata de realizare a investiţiei: 6 luni de zile calendaristice".

 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local  nr. 51 din 24 februarie 2003, astfel modificată se va republica.  

 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.

 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 51 din 24 februarie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 507 din 15 decembrie 2003

 

   Obiect: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund" Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr.  1.094 din 13 februarie 2003 şi raportul de specialitate nr. ad. 1.094 din 13 februarie 2003 ale Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Tehnic - Administrativ, prin care se propune aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund";
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 a finanţelor publice şi ale H.C.L. nr. 287/2002;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii "Amenajare Piaţa Prund":
 - valoare totală:  

- 75.332 EURO sau 2.485.956.000 lei (valori la cursul leu/EURO            =  33.000 lei/EURO), din care:
 - C + M:             -  5.2471 EURO sau 1.731.543.956.000 lei  (valori la cursul   leu/EURO =  33.000 lei/EURO)  şi
 - durata de realizare a investiţiei: - 6 luni de zile calendaristice".


 Art. 2.  Serviciul  Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.