Hotărârea nr. 506/2003

OBIECT: APROBAREA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND REFERATELE NR. 60.160/2003, 93.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 506

din data de 15 decembrie 2003

 

 Obiect:  aprobarea cheltuielilor de funcţionare pentru instituţiile  publice din subordinea Consiliului Local Braşov;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând referatele nr. 60.160/2003, 93.382/2003, 207/2003, 1.515/2003 şi 58.136/2003 ale Serviciului Public Patrimoniu, Direcţiei Fiscale, Direcţiei de Servicii Sociale, Serviciului Public de Administrare Creşe şi Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, prin care se propune aprobarea unor cheltuieli pentru funcţionarea acestor  instituţii;
 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice;
 În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă ca serviciile de administraţie publică de sub autoritatea Consiliului Local Braşov, finanţate integral de la bugetul local, să efectueze unele cheltuieli de funcţionare din economiile realizate de fiecare la titlul "cheltuieli materiale", cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 Art. 2. Cuantumul sumelor va fi stabilit de ordonatorul secundar sau terţiar de credite, după caz, prin decizie internă şi cu avizul comisiei de monitorizare de la fiecare serviciu public de sub autoritatea Consiliului Local Braşov.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Administraţie Publică Locală şi Serviciul Buget, vor comunica serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Braşov prezenta hotărâre.