Hotărârea nr. 505/2003

OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 426/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 59.121/2003, A UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND COMPLETAREA HOTA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 505

din data de 15 decembrie 2003

 

 


 Obiect: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2001;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 59.121/2003, a unui grup de consilieri, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2001;
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 19/ 2000, Legii nr. 1991, republicată, H.G. nr. 1.043/2001, H.G. nr. 874/2002, H.G. nr. 1.513/2002;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d  şi  i precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă  modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2001, care va avea următorul conţinut:
 "Art. 1. Se aprobă acordarea  unor avantaje în bani personalului salarizat din Primăria Municipiului Braşov, în limita sumei de 2,84 miliarde de lei".


 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 426/2001 modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre, va fi republicată.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 426/2001

republicată conform H.C.L. nr. 505 din 15 decembrie 2003
 

 

 Obiect: acordarea unui sprijin material angajaţilor Primăriei Municipiului Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 decembrie 2001;
 Analizând referatul nr. 31.988/2001 al Direcţiei Economice, prin care se propune acordarea unui sprijin material aparatului propriu din Consiliul Local,  în  limita sumei de 2,84 miliarde de lei din bugetul  local şi referatul unui grup de consilieri, înregistrat sub nr. 32.680/2001;
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 2, art. 10 şi art. 38, lit. d din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 35 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, art. 9 din O.G. nr. 73/1999, privind  impozitul pe venitul global şi art. 5 din H.G. nr. 1.066/1999, cu privire la normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 73/1999;
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 505 din 15 decembrie 2003;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă acordarea  unor avantaje în bani personalului salarizat din Primăria Municipiului Braşov, în limita sumei de 2,84 miliarde de lei.


 Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 418/2001.


 Art. 3. Primarul municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.