Hotărârea nr. 504/2003

OBIECT: SOLICITAREA ALOCARII UNOR SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU DESFASURAREA EVENIMENTULUI DENUMIT FOREX WINTER LAND; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIP

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 504

din data de 15 decembrie 2003

 

 

 Obiect: solicitarea alocării unor sume din bugetul local pentru desfăşurarea evenimentului denumit FOREX WINTER LAND;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive  şi Raportul de specialitate înaintat de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat sub  nr. 58.896/2003, privind oorganizarea evenimentului FOREX WINTER LAND;
 Având în vedere  prevederile H.C.L. nr. 162/2002;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d  şi  x  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă  alocarea sumei de 40 milioane lei Clubului Sportiv Forex, pentru efectuarea  cheltuielilor materiale necesare desfăşurării evenimentului FOREX  WINTER LAND.


 Art. 2.  Suma menţionată la art. 1, se va asigura prin diminuarea fondului de rezervă. Plăţile se vor efectua pentru cheltuieli materiale prin Primăria Municipiului Braşov.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.