Hotărârea nr. 503/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 503

din data de 15 decembrie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat sub nr. 58.979/2003, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov;
 Având în vedere prevederile art. 5, al. 3, art. 20, al. 4, art. 16, al.1 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003, în sumă de 1.594.982.993 mii lei, la partea de venituri şi 1.543.505.394 mii lei, la partea de cheltuieli conform anexei nr. 1, centralizată pe capitole de venituri şi cheltuieli.


 Art. 2. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul local, conform anexelor nr.____________.
 

 Art. 3.  Se aprobă "Lista sinteză a cheltuielilor de capital a Municipiului Braşov" şi detalierea acestora în  lista "Alte cheltuieli de investiţii pe categorii de bunuri" în sumă totală de 168.559.876 mii lei, anexa nr._________ a.
 

 Art. 4. Primarul Municipiului  Braşov şi ordonatorii de credite secundari şi terţiari vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.