Hotărârea nr. 501/2003

OBIECT: ÎNCHIRIEREA DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV A SPATIILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SCOLII GENERALE NR. 23, SCOLII GENERALE NR. 31, LICEULUI TITULESCU, PRECUM SI A SPATIULUI SITUAT ÎN STR. MIRCEA CEL BATRÂN NR. 11 A, PROPRIETATEA D-NEI BOIE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 501

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

  Obiect: închirierea de către Primăria Municipiului Braşov a spaţiilor aflate în administrarea Şcolii Generale nr. 23, Şcolii Generale nr. 31, Liceului Titulescu, precum şi a spaţiului  situat în str.  Mircea cel  Bătrân nr. 11 A, proprietatea d-nei Boieru Victoria Marcela, în vederea derulării Programului PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială -  Schema de investiţii în Servicii Sociale;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 202 din 24 noiembrie 2003, prin care s-a propus închirierea de către Primăria Municipiului Braşov a spaţiilor aflate în administrarea  Şcolii Generale  nr. 23,  Şcolii Generale nr. 31, Liceului Titulescu, precum şi a spaţiului situat în str. Mircea cel Bătrân  nr. 11 A, proprietatea d-nei Boieru Victoria Marcela, în vederea derulării programului PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială - Schema de investiţii în Servicii Sociale;
 Având în vedere art. 125 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, art. 42, lit. i din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială; art. 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 În temeiul art. 38, lit. g, art. 125 din  Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă închirierea de către Primăria Municipiului Braşov, a spaţiilor aflate în administrarea Şcolii Generale nr. 23, Şcolii Generale nr. 31, Liceului Titulescu, precum şi a spaţiului situat în str. Mircea cel Bătrân  nr. 11 A,  proprietatea d-nei Boieru Victoria Marcela,  în vederea derulării Programului PHARE 2001 - Coeziune economică şi socială - Schema de investiţii în Servicii Sociale, conform anexelor  nr. 1, 2, 3 şi 4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.