Hotărârea nr. 500/2003

OBIECT: AVIZAREA CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 89.442 DIN 20 NOIEMBRIE 2003

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 500

din data de 24 noiembrie 2003

 


  Obiect: avizarea construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului  pe clădiri;
  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  Expunerea de motive nr. 89.442 din 20 noiembrie 2003 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, privind avizarea  construcţiilor speciale în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri;
 Având în vedere prevederile art. 9, alin. 3 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale şi prevederile pct. 9.05. - 9.08. din H.G. nr. 1.278/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se respinge avizarea listei cuprinzând construcţiile speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri  specifice activităţii B.C.R. S.A. SUCURSALA JUDEŢEANĂ BRAŞOV, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2.  Se respinge avizarea listei cuprinzând construcţiile speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri specifice activităţii S.C. REMAT BRAŞOV S.A., conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3.   Se  respinge avizarea listei cuprinzând construcţiile speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri specifice activităţii B.C.R. S.A. COMPLEX  PREGĂTIRE, conform  anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 4. Se respinge avizarea listei cuprinzând construcţiile speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri specifice activităţii  DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII BRAŞOV, conform anexei nr. 4, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 Art. 5.  Se respinge avizarea listei cuprinzând construcţiile speciale care nu sunt supuse impozitului pe clădiri specifice activităţii  DIRECŢIEI DE RADIOCOMUNICAŢII BUCUREŞTI, conform anexei nr. 5, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004.

 Art. 7.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.