Hotărârea nr. 5/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMIALIALA - STR. OITELOR F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI STRATE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 5

din data de 27 ianuarie 2003

 

 


Obiect: aprobare P.U.D. - Locuinţă unifamialială - str. Oiţelor f.n.;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură Urbanism, înregistrat cu nr. T. 40.920/2002, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Oiţelor f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Locuinţă unifamilială, str. Oiţelor f.n. iniţiat de  Moceanu Elena şi Ion şi elaborat de S.C. GIRO CONSTRUCT S.R.L.


Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.