Hotărârea nr. 499/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA SCOALA GENERALA NR. 27,BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 499

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare sistem încălzire centrală Şcoala Generală nr. 27, Braşov";
    


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu   nr. ad. 44.668 din 21 noiembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare sistem încălzire centrală Şcoala Generală nr. 27, Braşov";
 Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 500/2002, art. 42;
 În temeiul art. 38, lit. l, m  şi n din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-eonomici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare sistem încălzire centrală Şcoala Generală nr. 27, Braşov",după cum urmează:
  - valoarea totală :       -   1.455.060  mii lei
  - din care C + M :       -      301.930 mii  lei
  - Durata de execuţie :       -   2  luni
  - capacităţi: - cazane de încălzire centrală   -   9 buc.
    - lungimi conducte    -   400 ml.
    - energie termică    -   450 Kw
    - boiler apă caldă de consum   -    1 buc.
    

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.