Hotărârea nr. 498/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA SCOALA GENERALA NR. 28, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 498

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

  Obiect:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de  investiţii  "Reabilitare  sistem  încălzire  centrală  Şcoala  Generală nr. 28,  Braşov"; 
    


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu nr. ad. 52.774 din 21 noiembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Reabilitare sistem  încălzire centrală Şcoala Generală nr. 28,  Braşov";
 Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 500/2002, art. 42;
 În temeiul art. 38, lit. l, m  şi n din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-eonomici aferenţi obiectivului de investiţii "Reabilitare sistem încălzire centrală Şcoala Generală nr. 28, Braşov", după cum urmează:
  - valoarea totală :       -     992.590 mii lei
  - din care C + M :       -     309.959 mii  lei
  - Durata de execuţie :       -     2   luni
  - capacităţi: - cazane de încălzire centrală   -     6   buc.
    - lungimi conducte    -     250  ml.
    - energie termică    -     300  Kw
    - boiler apă caldă de consum   -     1  buc. 
    

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.