Hotărârea nr. 497/2003

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX - DUMITRU STANILOAIE - BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 497

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


  Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii "Sistem încălzire centrală Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Dumitru Stăniloaie - Braşov";
    


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive a Biroului Tehnic - Investiţii şi Programe Europene din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu   nr. ad. 51.462 din 21 noiembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii "Sistem încălzire centrală Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Dumitru Stăniloaie - Braşov";
 Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 500/2002, art. 42;
 În temeiul art. 38, lit. l, m  şi n din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-eonomici aferenţi obiectivului de investiţii "Sistem încălzire centrală Seminarul Teologic Liceal Ortodox - Dumitru Stăniloaie - Braşov", după cum urmează:
  - valoarea totală :             - 1.447.900 mii lei
  - din care C + M :              -     536.690 mii  lei
  - Durata de execuţie :       - 1  lună
  - capacităţi: - cazane de încălzire centrală   - 2 buc.
    - lungimi conducte    - 1.000 ml.
    - energie termică    - 100 Kw
    - boiler apă caldă de consum   - 200 ml.
    

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.