Hotărârea nr. 496/2003

OBIECT: RESPINGEREA PLATII DIN BUGETUL LOCAL A DOBÂNZILOR SI PENALITATILOR LA SUMELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU SUBVENTIONAREA ENERGIEI TERMICE LIVRATE POPULATIEI, CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 143/2003; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 496

din data de 24 noiembrie 2003

 


  Obiect: respingerea plăţii din bugetul local a dobânzilor  şi penalităţilor la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 143/2003;

  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003,
 Analizând  la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu nr. ad. 56.845/2003, prin care s-a propus plata din bugetul local a dobânzilor şi penalităţilor la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei;
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 24 aprilie 2003,  H.G. nr. 1.513/2002, O.G. nr. 26/2001, pentru modificarea O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare;
 În temeiul art. 38, alin.2, lit. d şi i, art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se respinge plata din bugetul local a dobânzilor şi penalităţilor datorate pentru neplata la termen a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2002, peste cota de 45 %, în sumă de 2.160.406.100 lei.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.