Hotărârea nr. 494/2003

OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI DR. LAURIAN TAUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003, ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EX

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 494

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


  Obiect: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului dr. LAURIAN  TAUS;

  


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003,

 Analizând  la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate al Biroului Relaţii Externe, Relaţii cu O.N.G. şi Micii Intreprinzători din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrat cu nr. 52.593 din 30 octombrie 2003, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului dr. LAURIAN TAUS;
 În temeiul art. 38, lit. v din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului  dr. LAURIAN  TAUS, pentru întreaga sa activitate dedicată sportului românesc, medicinei sportive şi pentru rezultatele deosebite obţinute de-a lungul timpului.

 

 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.