Hotărârea nr. 493/2003

OBIECT: PRELUNGIREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA - CLUB BRASOV, ÎN CADRUL PROIECTULUI BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETATENI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 493

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

  Obiect:  prelungirea  acordului de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia - Club Braşov, în cadrul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI;

 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, O.N.G. şi Micii Intreprinzători, înregistrat cu  nr. 56.359/2003, prin care s-a propus aprobarea prelungirii acordului de parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia - Club Braşov, în cadrul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI;
 În temeiul art. 38,  alin. 1 şi alin. 2, lit. x din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă prelungirea  parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Pro Democraţia - Club Braşov, în cadrul proiectului BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI - BRAŞOV, aprobat prin linia de buget PHARE RO - 0104.03/1.2. sub nr. DBC023 - Oficiul de Contractare şi Plăţi PHARE / Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu cererea de finanţare a proiectului, anexată, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2.  Contribuţia Municipiului Braşov, în cadrul proiectului constă în:

                       a) acordarea prin contract de comodat a dreptului de utilizare a camerelor  57, 58 şi 59 din sediul situat în B-dul Eroilor nr. 8 - Braşov către Asociaţia Pro Democraţia, inclusiv igienizarea, compartimentarea şi plata utilităţilor implicite, pentru funcţionarea BIROULUI DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI, începând cu data intrării în vigoare a finanţării, pe timp de 24 luni.

                    b)   asistarea activităţilor BIROULUI DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI  BRAŞOV de către doi funcţionari publici, timp de două ore pe zi, pe durata derulării finanţării acordate prin proiectul menţionat.

 Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.