Hotărârea nr. 492/2003

OBIECT: EXPRIMAREA ACORDULUI MUNICIPIULUI BRASOV DE A PARTICIPA CA MEMBRU FONDATOR LA ÎNFIINTAREA AGENTIEI DE DEZVOLTARE LOCALA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 492

din data de 24 noiembrie 2003

 


 Obiect:  exprimarea acordului Municipiului Braşov de a participa  ca membru fondator la înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Braşov;

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând  expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Centrul Informaţii Cetăţeni, Asociaţii de Proprietari şi Registratură din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, privind exprimarea acordului  Municipiului Braşov de a participa ca membru fondator la înfiinţarea Agenţiei de  Dezvoltare Locală  Braşov;
 Având în vedere art. 18, alin. 2 din Legea nr.  189/1998 a  finanţelor publice locale;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 151/1998, privind dezvoltarea regională în România, O.G. nr. 16/2002, privind contractele de  parteneriat public - privat; O.G. nr. 53/2002, privind statutul - cadru al unităţii administrativ - teritoriale;
 În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x din Legea Admistraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.    Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 261/2001, privind înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Braşov (ADLB).

 Art. 2.  Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de membru fondator la înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Locală Braşov.

 Art. 3.  Se aprobă stabilirea sediului agenţiei, până la identificarea unui sediu definitiv, la adresa, B-dul Eroilor nr. 8, în sediul Primăriei Municipiului Braşov.

 Art. 4. Se aprobă contribuţia Municipiului Braşov la acoperirea cheltuielilor de înfiinţare a Agenţiei Locale de Dezvoltare Braşov, în valoare de maximum 3 milioane lei.

 Art. 5. Primarul municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.