Hotărârea nr. 491/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE ASOCIERE A MUNICIPIULUI BRASOV LA ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA DIN ROMÂNIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND ADRESA NR.

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 491

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 


  Obiect:  respingerea propunerii de asociere a Municipiului Braşov la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;

 Analizând  adresa nr. 8.901a din 13 mai 2003, aparţinând Primăriei Municipiului Târgovişte, raportul de specialitate al Serviciului Contencios nr. 28.152/2003, precum şi raportul de specialitate al Biroului relaţii cu O.N.G. şi I.M.M. nr. ad. 28.152 din 25 iunie 2003;
 Având în vedere   prevederile art. 38, alin. 2, lit. x din Legea nr. 215/2001;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic. Se respinge propunerea Primăriei Municipiului Târgovişte de asociere a Municipiului Braşov la Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă  din România.