Hotărârea nr. 49/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CEAHLAU NR. 5, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI SECHE ION SI SECHE VALERIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 49

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: concesionarea  terenului  situat în Braşov, Str. Ceahlău nr. 5,  în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari Seche Ion şi Seche Valeria;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr. ad. 269/2002, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Ceahlău nr. 5, în vederea extinderii construcţiilor existente;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. e şi art. 14  din Legea nr. 50/1991, republicată,  modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi  art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor);
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea  directă a terenului situat în Braşov, Str. Ceahlău nr. 5,  identificat prin C.F. nr. 8493, cu nr. top. 3547/2/2, în suprafaţă de 299,60 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Seche Ion şi Valeria.

 Art. 2.  Preţul terenului, determinat în condiţii de piaţă este de 25 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală  de 1,2 USD/m.p., ce  va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5874/2002, este pentru construirea a două garaje şi un apartament în extindere la imobilul înscris în C.F. nr. 27.505 cu nr. top. 3547/1.                   

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.