Hotărârea nr. 489/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI DMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI SI A PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV - IOAN GHISE NR. 49.125 DIN 13 OCTOMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003, ANALIZÂND RECL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 489

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


 Obiect:  respingerea reclamaţiei dministrative a Municipiului şi a Primarului  Municipiului Braşov - Ioan Ghişe nr. 49.125 din 13 octombrie 2003;
  


  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003,

 Analizând  reclamaţia administrativă nr. 49.125 din 13 octombrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Contencios şi pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 nr. ad. 49.125 /2003;
 Având în vedere   prevederile Legii nr. 29/1990, art. 11 din Legea nr. 199/1997;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol  Unic.  Se respinge  reclamaţia administrativă nr. 49.125 din 13 octombrie 2003 şi se menţine Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 29 septembrie 2003, în forma în care a fost adoptată.