Hotărârea nr. 485/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - RESTAURANT S + P + M, CU TERASA, STR. MIHAI VITEAZU NR. 24, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 485

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

  Obiect: aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Restaurant   S + P + M, cu terasă, str. Mihai Viteazu nr. 24, Braşov";       

          
  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr.  ad. 40.865 din 30 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Restaurant  S + P + M cu terasă, str. Mihai Viteazu nr. 24, Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Restaurant S + P + M cu terasă, str. Mihai Viteazu nr. 24, Braşov", iniţiată de Eleftherakis Daniela şi întocmită de S.C. AIBA PROIECT S.R.L., terenul fiind identificat conform extrasului C.F. nr. 20187 din 10 iunie 2003, în C.F. nr. 3813, sub nr. top. 9119/1/1, având suprafaţa totală de 430,03 m.p.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.