Hotărârea nr. 484/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D.- SEDIU FIRMA SI GARAJE PENTRU 5 TIRURI, SOSEAUA FELDIOAREI (DN 13) F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 484

din data de 24 noiembrie 2003

 


  Obiect: aprobarea documentaţiei  "P.U.D.- Sediu firmă şi garaje pentru 5 tiruri,  Şoseaua Feldioarei (DN 13)  f.n., Braşov"; 
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 43.826 din 4 noiembrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Sediu firmă şi garaje pentru 5 tiruri, Şoseaua Feldioarei (DN 13) f.n. Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Sediu firmă şi garaje pentru 5 tiruri,  Şoseaua Feldioarei (DN 13) f.n.  Braşov", iniţiată de  S.C. CONSAL S.R.L. şi întocmită de  S.C. TOP-FORM S.R.L., terenul fiind înscris în C.F. nr. 16511, conform extrasului  C.F. nr. 26033 din 1 august 2003, sub nr. top. 10464/6/1/1/2/2, având suprafaţa totală  de 7.100 m.p.


 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.