Hotărârea nr. 483/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA, STR. POIANA URSULUI, ZONA CAMELIA,POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 483

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


  Obiect: aprobare P.U.D. - Pensiune turistică, str. Poiana Ursului, zona Camelia,  Poiana   Braşov";

 

  
 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 52.624 din 30 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Pensiune turistică, str. Poiana Ursului, zona Camelia, Poiana Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Pensiune turistică, str. Poiana Ursului, zona Camelia, Poiana Braşov", iniţiată de S.C. FRANCOTUR S.R.L., întocmită de S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L., terenul fiind identificat, conform extrasului C.F. nr. 15935 din 14 mai 2003, în C.F. nr. 6787, nr. top. 14204/2/1/1/1/1/2, suprafaţa totală a terenului fiind de 1.246 m.p.

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului  propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare a apelor uzate, devieri de reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.