Hotărârea nr. 482/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNI SI CABANE, STR. VALEA LUNGA, F.N., ZONA SURA DACILOR, POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 482

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

  Obiect: aprobare P.U.D. - Pensiuni şi cabane, str. Valea Lungă, f.n., zona Şura Dacilor, Poiana Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. ad. 34.671 din 16  octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Pensiuni  şi cabane, str. Valea Lungă f.n., zona Şura Dacilor, Poiana Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Pensiuni şi cabane, str. Valea Lungă f.n., zona Şura Dacilor, Poiana Braşov", iniţiată de Grigore Cristian Adrian, Henzulea Nicolae, Marcu Dan - Cosmin, Radulea Ion şi Radulea Doina, întocmită de S.C. PROIECT MGH S.R.L., terenurile fiind identificate conform extraselor C.F. nr. 14702 din 10 iulie 2003 şi nr. 15.737 din 10 iulie 2003, în C.F. nr. 28278, sub nr. top. 14217/1/20/1..../11, având suprafaţa totală de 9.729,67 m.p.

 Art. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului  propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare a apelor uzate, devieri de reţele, etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.