Hotărârea nr. 481/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SALON AUTO, STR. HARMANULUI NR. 49 A, BRASOV"; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 49.035 DIN 13 OCTOMBRIE 2003, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI PROT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 481

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Salon auto, str. Hărmanului nr. 49 A, Braşov";
  


 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 49.035 din 13 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei  "P.U.D. - Salon auto, str. Hărmanului nr. 49 A, Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Salon auto, str. Hărmanului nr. 49 A, Braşov", iniţiată de S.C. VICTORIA  GLOBAL S.R.L. şi întocmită de S.C. TOP-FORM S.R.L., terenul fiind înscris în C.F. nr. 7091, conform extrasului C.F. nr. 43.164 din 15 octombrie 2003, sub nr. top. 3091/2/2/2/2/1, 3091/2/2/2/2/2, având suprafaţa totală de 3.500 m.p.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.