Hotărârea nr. 480/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - MAGAZIN DE PREZENTARE, SEDIU DE FIRMA SI DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTIE, STR. DE MIJLOC NR. 187, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 480

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Magazin de prezentare, sediu de firmă şi depozit materiale de construcţie, str. De Mijloc nr. 187, Braşov";
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 50.572 din 21 octombrie 2003,  al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Magazin de prezentare, sediu de firmă şi depozit materiale de construcţie,  str. De Mijloc nr. 187, Braşov";
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Magazin de prezentare, sediu de firmă şi depozit materiale de construcţie, str. De Mijloc nr. 187, Braşov", iniţiată de Cîrstoc Sorin şi întocmită de S.C. DOMOTIC S.R.L., identificat prin extrasul C.F. nr. 12904 din 4 noiembrie 2003, înscris în C.F. nr. 23089, nr. top. 997/1, 998/1, 999/2/1, 990/1, 995/1, 996/1, având suprafaţa totală de 759,60 m.p.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.