Hotărârea nr. 48/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL VICTORIEI NR. 3, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. RIAL S.R.L. PENTRU DISPENSARUL NR. 12; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 48

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: concesionarea  terenului  situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 3,  în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. RIAL S.R.L. pentru Dispensarul nr. 12;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  expunerea de motive nr. 414/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Victoriei nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. a din Legea nr. 50/1991, republicată,  modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, H.C.L. nr. 227/2001 şi adresa nr. 8.687/2002 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea  fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,  B-dul Victoriei nr. 3, identificat prin C.F. nr. 13885, cu nr. top. 9103/4/a/1/1/1/1/3/18, în suprafaţă de 3,0 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, pentru Dispensarul nr. 12.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5.749/2001, este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 29870, cu  nr. top. 9103/2/1/4/1/2/LXXIII.

 Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.