Hotărârea nr. 479/2003

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA SI GARAJ, ALEEA DUPA INISTE NR. 6, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 4

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 479

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 

  Obiect: aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă şi garaj, Aleea După Inişte nr. 6, Braşov";
  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 48.529 din 9 octombrie 2003, al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Locuinţă şi garaj, Aleea După Inişte nr. 6, Braşov";                  
 Având în vedere  Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţă şi garaj, Aleea După Inişte nr. 6, Braşov", iniţiată de S.C. COSTA S.R.L. şi întocmită de S.C. ARI CONSULT  S.R.L., terenul fiind înscris în C.F. nr. 28025, conform extrasului C.F. nr. 39481 din 26 septembrie 2003, sub nr. top. 2353/1/1/1, având suprafaţa totală de 2.160 m.p.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.