Hotărârea nr. 478/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, B-DUL GRIVITEI F.N. (PASAJ BARTOLOMEU); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 478

din data de 24 noiembrie 2003

 


Obiect: aprobare P.U.D. - Staţie de distribuţie carburanţi,  B-dul Griviţei f.n. (pasaj Bartolomeu);

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003,

Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. ad. 54.375 al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajare a Teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Arhitectură Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.D.  - Staţie distribuţie carburanţi, B-dul Griviţei f.n. (pasaj Bartolomeu)";
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
In temeiul art. 38,  lit. u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.  1.  Se aprobă documentaţia "P.U.D.  Staţie distribuţie carburanţi, B-dul Griviţei f.n. (pasaj Bartolomeu)" , iniţiată de Arişanu Marian Aurel, Mureşan Adrian, Mureşan Elena Monica şi Pripu Adelina, întocmită de S.C. PROIECT MARGO S.R.L., terenul fiind identificat, conform extrasului C.F. nr. 9737 sub nr.top. 9346/1/1/1/1/2 şi 9347/1/1/1/1/1/1/2, suprafaţa totală a terenului fiind de 3.200 mp.

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.