Hotărârea nr. 477/2003

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 1.700.000 MII LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003, ANALIZÂND INITIATIVA LEGISL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 477

din data de 24 noiembrie 2003

 


Obiect: alocarea sumei de 1.700.000 mii lei  pentru  finanţarea  unor cheltuieli  de funcţionare a administraţiei  publice  locale;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003,
Analizând iniţiativa legislativă a unui grup de consilieri, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 1.700.000 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale;
Văzând prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;
In temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 din Legea administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.   Se aprobă alocarea sumei de 1.700.000 mii lei din economiile realizate la capitolul "Autorităţi publice - cheltuieli materiale" în cursul anului 2003, în vederea finanţării unor cheltuieli de funcţionare, la nivelul unui salariu brut, de care va beneficia personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei.

 

Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.