Hotărârea nr. 475/2003

OBIECT: APROBAREA ACHIZITIONARII UNUI IMOBIL PENTRU SEDIUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003, AALIZÂND LA INITIATIVA COMISIEI DE MONITORIZARE, EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 475

din data de 24 noiembrie 2003

 


 Obiect: aprobarea achiziţionării unui imobil pentru sediul Direcţiei de Servicii Sociale;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa din data de 24 noiembrie 2003,
Aalizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrat cu nr. 173 din 4 noiembrie 2003, privind aprobarea achiziţionării unui imobil pentru sediul Direcţiei de Servicii Sociale;
Având în vedere prevederile art. 125, 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; art. 42,  lit. i  din Legea nr. 705/2001, art. 12, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
In temeiul art. 38 lit. g, art. 46 şi art. 125 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.   Se aprobă începerea procedurii de achiziţionare prin cumpărare a unui spaţiu cu destinaţia de sediu pentru Direcţia de Servicii Sociale.


Art. 2.  După identificarea spaţiului, achiziţionarea lui se va face numai cu aprobarea Consiliului Local Braşov.


Art. 3.   Direcţia de Servicii Sociale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.