Hotărârea nr. 474/2003

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE A UNUI NUMAR DE 5 ÎNCAPERI, ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 109 M.P., DIN IMOBILUL SITUAT ÎN STR. PRAHOVA NR. 26; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIE

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 474

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

Obiect: darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 5  încăperi, în suprafaţă totală de 109 m.p., din imobilul situat în  str. Prahova nr. 26;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale înregistrată cu nr. 195 din 17 noiembrie 2003, prin care s-a propus darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 5 încăperi, în suprafaţă totală de 109 m.p., din imobilul situat în str.  Prahova nr. 26;
Având în vedere art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, art. 42, lit. i din Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială;
In temeiul art. 38, lit. g,  art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.   Se aprobă darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 5 încăperi, în suprafaţă totală de 109 m.p., din imobilul situat în str. Prahova nr.  26, în acestea urmând a se desfăşura activităţile specifice Serviciului pentru persoane vârstnice.


Art. 2. Serviciul Public Patirmoniu şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.