Hotărârea nr. 473/2003

OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII A CENTRULUI DE ZI "CASA SOARELUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 473

din data de 24 noiembrie 2003

 

Obiect: modificarea organigramei şi statului de funcţii a Centrului  de  zi "Casa Soarelui";

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului  Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului pentru Persoane cu Handicap din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale  nr. 51.070/2003, prin care s-a propus aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii a Centurlui de zi "Casa Soarelui";
Având în vedere prevederile art. 3, lit. d şi art. 12 ale Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social;
In temeiul art. 38, lit. i, s, x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.  1.  Se reduce numărul de angajaţi din cadrul Centrului de zi "Casa Soarelui" de la 33 la 26 posturi.


Art.  2.  Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii a Centrului de zi "Casa Soarelui", conform anexelor 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3.  Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.