Hotărârea nr. 472/2003

OBIECT: APROBARE ÎNCHEIERE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE A SPATIILOR OCUPATE, COLECTAREA, EVIDENTA SI ÎNCASAREA VENITURILOR EXTRABUGETARE DIN CHIRII SI VARSAREA ACESTORA LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 472

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

Obiect: aprobare încheiere contracte de închiriere a spaţiilor ocupate, colectarea, evidenţa şi încasarea veniturilor extrabugetare din chirii şi vărsarea acestora la bugetul local al municipiului Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.174 din 29 octombrie 2003 şi raportul de specialitate nr. 1.175 din  29 octombri 2003  al Serviciului Public de Administrare Creşe privind: modificarea art. 5 din H.C.L.nr. 459/2002 privind finanţarea Serviciului Public de Administrare Creşe şi aprobarea colectării, evidenţei şi încasării veniturilor extrabugetare;
Având în vedere O.G. nr. 36/2003 privind impozitele şi taxele locale, republicată, H.C.L.nr. 410/1999, privind modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191 din 21 iunie 1999, cu privire la zonarea municipiului Braşov pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietate privată, H.C.L. nr. 521/2002 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane juridice, prevăzute de O.G  nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale - republicată, şi art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 45 privind finanţele publice locale;
In temeiul art. 38,  lit.  i  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă încheierea contractelor de închiriere a spaţiilor ocupate, colectarea, evidenţa şi încasarea veniturilor extrabugetare din chirii, începând cu data de 1 ianuarie 2004, de către Serviciul Public de Administrare Creşe conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale - republicată, stabilite anual prin hotărâre de consiliu local, H.C.L. nr. 410/1999 - republicată conform H.C.L. nr. 333/2000, privind modificarea anexei de la H.C.L. nr. 191/21 iunie 1999, cu privire la zonarea municipiului Braşov pentru stabilirea taxelor pentru terenurile proprietate privată, H.C.L. nr. 521/2002 privind stabilirea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili persoane juridice, prevăzute de O.G. nr. 36/2002. 

Art. 2. Se aprobă vărsarea veniturilor extrabugetare colectate în bugetul local al municipiului Braşov şi repartizarea lor către Serviciul Public de Administrare Creşe pe destinaţii speciale,  solicitate.

Art.  3.  Primarul Municipiului Braşov şi conducerea Serviciului Public de Administrare Creşe vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.