Hotărârea nr. 471/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA MODULUI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ÎN ZONELE DIN MUNICIPIUL BRASOV SI POIANA BRASOV (PÂRTIA BRADUL), DESTINATE ORGANIZARII SI DESFASURARII SARBATORILOR DE IARNA 2003 - 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 471

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

Obiect: reglementarea  modului  de  ocupare a  domeniului public în zonele din municipiul Braşov şi Poiana Braşov (pârtia Bradul), destinate organizării  şi desfăşurării Sărbătorilor de Iarnă 2003 - 2004;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
Analizând expunderea de motive nr. ad. 12.212 din 20 noiembrie 2003 şi raportul de specialitate al Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind reglementarea modului de ocupare a domeniului public în zonele din municipiul Braşov şi Poiana Braşov (pârtia Bradul), destinate organizării şi desfăşurării Sărbătorilor de Iarnă  2003 - 2004;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2003;
In temeiul art. 38, lit. f, p şi q şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1.  Se aprobă desfăşurarea evenimentelor ocazionate de Sărbătorile de Iarnă pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Braşov, identificate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru ocuparea cărora Primăria Municipiului Braşov, prin serviciile de specialitate, va emite Certificate deUrbanism.

Art.  2.  Terenul aferent  fiecărui amplasament va fi pus la dispoziţia solicitanţilor de municipiul Braşov prin Serviciul Public Patrimoniu, în baza abonamentului tip I pentru ocuparea temporară a domeniului public (conform H.C.L. nr. 46/2003) şi cu încasarea sumelor aferente suprafeţelor ocupate la nivelul stabilit prin hotărârile consiliului local în vigoare (pentru anul 2003, respectiv 2004).
Suprafeţele de teren destinate amplasării de scene pentru organizarea de spectacole şi concerte vor reprezenta contribuţia municipalităţii la desfăşurarea acestor manifestări, situaţie în care Serviciul Public Patrimoniu va emite adeverinţe pentru ocuparea domeniului public.
In cazul existenţei mai multor solicitări pentru acelaşi amplasament, Serviciul Public Patrimoniu va organiza o selecţie de oferte plecând de la nivelul taxei de ocupare, locaţia urmând a fi ocupată de participantul care oferă suma cea mai mare (lei/mp/zi).
Fiecare amaplasament aprobat va fi utilizat în nume propriu, exclusiv de către solicitantul căruia i-a fost eliberat abonamentul tip I  (conform H.C.L. nr. 46/2003) sau adeverinţa de ocupare a domeniului public, subînchirierea în tot sau în parte a terenului fiind interzisă.

Art.  3.  Pentru ocuparea altor locaţii decât cele aprobate conform art. 1, terenurile în cauză vor putea fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unui certificat de urbanism şi cu respectarea modalităţii prezentate la art. 2.

Art.  4.  Eliberarea abonamentului tip I (conform H.C.L. nr. 46/2003) pentru vânzarea de articole pirotehnice se va face numai în baza autorizaţiei de comercializare a articolelor pirotehnice, emisă de Biroul Explozivi Substanţe Toxice din cadrul Poliţiei Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 464/2001.

Art.  5.  Programul manifestărilor prilejuite de organizarea sărbătorilor de iarnă, se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

  - Programul de desfăşurare a manifestărilor, inclusiv cel de comercializare a băuturilor alcoolice, se va încadra în intervalul de timp cuprins între orele 10.00 - 22.00;

 -  Vânzarea băuturilor alcoolice se va face numai în pahare de plastic de unică folosinţă;

  - Amplasamentele vor fi amenajate în spiritul sărbătorilor de iarnă (ghirlande, becuri multicolore, instalaţii de pom, cetină de brad, etc.) şi se va asigura un număr de minim 5 toalete chimice pentru fiecare zonă în parte;

  - Fiecare participant, în funcţie de specificul activităţii susţinute (comerţ, divertisment, etc.) va obţine avizele: S.C. Electrica S.A., Direcţiei de Sănătate Publică, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Jandarmeriei Braşov, Grupului de Pompieri "Ţara Bârsei", Poliţiei Municipiului Braşov, precum şi toate celelalte avize şi autorizaţii prevăzute de lege, necesare desfăşurării evenimentelor;

  - În cazul concertelor, spectacolelor, concursurilor, organizatorul acestora este obligat ca prin manifestarea sa, să nu depăşească limita maximă admisă a nivelului de zgomot urban de 60 dB;

  - Fiecare participant la manifestări va asigura salubrizarea zilnică a zonei şi totodată va lua măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe durata desfăşurării sărbătorilor de iarnă.

Art.  6.  Condiţiile impuse prin art. 5 vor fi înscrise în abonamentele tip I eliberate de Serviciul Public Patrimoniu conform H.C.L. nr. 46/2003 şi în adeverinţele pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

Art. 7. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.