Hotărârea nr. 470/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 438/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 496/2003 A SERVICIULUI IDENTIFICARE EVIDENTA VALORIFICARE IM

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 470

din data de 24 noiembrie 2003

 

 

 


 Obiect:  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. ad. 496/2003 a Serviciului Identificare Evidenţă Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului  Local nr.  438/2003;
Având în vedere prevederile Legii  nr.  219/1998,  privind regimul concesiunilor;
In temeiul art. 38,  lit.  f  şi g, pecum şi art. 46 şi art. 125 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.    Se  aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local   nr.  87/1998.

Art. 2.   Se aprobă revocarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 220/1999.

Art.  3.  Se aprobă modificarea Caietului de sarcini, anexă la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 438/2003, pct. 1.2  astfel: 
 "Terenul ce se concesionează este identificat prin C.F. nr. 31651 cu nr. top. 8782/1/a/78,  în suprafaţă de 4.350 mp,  proprietar Statul Român.
 Pe parcela cu  nr. top. 8782/1/a/78,  se creează drept de servitute de trecere pentru imobilele cu numere top.: 8782/1/a/93, 8782/1/a/81, 8782/1/a/72, 8782/1/a/73".

Art. 4. Se aprobă revocarea pct. 6.4 din Caietul de sarcini, anexă la Hotărârea Consiliului Local   nr.  438/2003.

Art. 5.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.