Hotărârea nr. 47/2003

OBIECT: SUPLIMENTAREA ALOCATIILOR BUGETARE PE ANUL 2003, PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE SI CLARIFICARE A SITUATIEI MEDICO-MILITARE A RECRUTILOR DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 47

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: suplimentarea alocaţiilor bugetare pe anul 2003, pentru desfăşurarea activităţii de recrutare-încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a recruţilor din municipiul Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din Direcţia Economică,  înregistrat cu nr. 5.927 din 3 februarie 2003, prin care s-a propus suplimentarea  alocaţiei bugetare pentru desfăşurarea activităţii de recrutare, încorporare în municipiul Braşov, pe anul 2003, cu suma de 44.905.396 lei şi redistribuirea sumei de 14.000.000 lei din  alocaţiile aprobate prin H.C.L. nr. 16/2003, pentru acoperirea necesarului de 58.905.396 lei, pentru plata salariilor personalului mediu administrativ  specific;
Având în vedere prevederile art. 35, lit. e din Legea nr. 45/1994, privind apărarea naţională, art. 76 din Legea nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi prevederile art. 1 din H.C.L.  nr. 16/2003;
In temeiul art. 38, alin. 2 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă suplimentarea alocaţiei bugetare pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor locale de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov în anul 2003, cu suma de 44.905.396 lei şi redistribuirea sumei de 14.000.000 lei din alocaţiile aprobate prin H.C.L. nr. 16/2003, pentru acoperirea necesarului de 58.905.396 lei, pentru plata salariilor personalului mediu administrativ specific.

 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2003 astfel modificată şi completată  se va  republica.


 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 16/2003

republicată conform H.C.L. nr. 47 din 24 februarie 2003


Obiect: asigurarea fondurilor necesare pentru recrutarea tinerilor, încorporarea şi clarificarea situaţiei medico-militare a recruţilor din Municipiul Braşov în  anul 2003;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 5.927 din 3 februarie 2003, prin care s-a propus suplimentarea  alocaţiei bugetare pentru desfăşurarea activităţii de recrutare, încorporare în municipiul Braşov, pe anul 2003, cu suma de 44.905.396 lei şi redistribuirea sumei de 14.000.000 lei din  alocaţiile aprobate prin H.C.L. nr. 16/2003, pentru acoperirea necesarului de 58.905.396 lei, pentru plata salariilor personalului mediu administrativ  specific;
Având în vedere prevederile art. 35, lit. e din Legea nr. 45/1994, privind apărarea naţională, art. 76 din Legea nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă suma de 297.484.421 lei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor locale de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003, după cum urmează:

A) Suma de 116.518.185 lei, necesară pentru activităţile de încorporare a recruţilor din care:
 1) 26.633.250 lei  - pentru plata personalului de specialitate şi administrativ specific ce nu aparţine C.M.J. Braşov, în perioada ianuarie - fenbruarie 2003;
 2) 27.394.200 lei - pentru plata personalului de specialitate şi administrativ ce nu aparţine C.M.J. Braşov, în perioada mai - iunie 2003;
 3) 62.490.735 lei - pentru plata  personalului de specialitate şi administrativ ce nu aparţine de C.M.J. Braşov, în perioada septembrie - octombrie 2003.

B) Suma de 87.856.850 lei, necesară pentru activitatea de recrutare a tinerilor în  lunile februarie - mai 2003.

C) Suma de 52.920.090 lei, necesară pentru activităţile de clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor, din care:

 1) 27.720.090 lei - pentru plata personalului mediu administrativ specific în lunile iulie - august 2003;


 2) 25.200.000 lei - pentru plata personalului administrativ specific în lunile noiembrie - decembrie 2003.


D) Suma de  9.800.000 lei  - pentru rechizitele necesare la activităţile de recrutare a  tinerilor şi recruţilor.

E) Suma de 30.389.296 lei - necesară pentru plata fondurilor datorate de angajator conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 147 din 31 octombrie 2002.


Art. 2. Decontarea sumelor ce vor fi alocate Centrului Militar, se va face în conformitate cu Dispoziţia nr. 179 din 16 mai 1999, pe bază de documente justificative.
Materialele de birotică (rechizitele) necesare funcţionării comisiilor locale de recrutare vor fi puse la dispoziţie de către Primăria Braşov.


Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  Functionar  public Numele si prenumele Data  Semnatura
crt.   Intrare Iesire 
1. APROBAT - PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ NICOLAE DOGAR
   
2. CONTRASEMNAT -                 
SECRETAR NICOLAE   PARASCHIV   
3. Întocmit LIDIA STĂNCULESCU   
4. Dactilografiat  ANIŞOARA     Nr.          Nr.
 SAUCIUC        pag.   2     ex.      2         25.02.    26.02