Hotărârea nr. 469/2003

OBIECT: MODIFICAREA POZITIEI NR. 137 (CAPITOLUL H) - DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4.12

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 469

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


 Obiect:  modificarea poziţiei nr. 137 (capitolul H) - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 noiembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 4.127/2003 şi Raportul de specialitate al Serviciului Identificare, Evidenţă, Valorificare Imobile din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune modificarea poziţiei nr. 137 (capitolul H) - din anexa la Hotărârea Consiliului Local    nr. 286/1999, republicată;
 Având în vedere  prevederile  Legii nr. 213/1998; H.G. nr. 548/1999;
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale   nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.   Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, republicată, prin revocarea poziţiilor ce se referă la nr. top. 161; 162; 163/2 din C.F. nr. 13595, înscrise la Capitolul "H"; pagina 234; poziţia 137 - " Palatul Copiilor Braşov".

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi  Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.